Ochrana údajov (GDPR)


PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

Informácie podľa čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zabezpečenie ochrany osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb a dôverné zaobchádzanie s osobnými údajmi je pre nás veľmi dôležité, a preto kladieme dôraz na súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb s platnými právnymi predpismi a z nich vyplývajúcimi princípmi a požiadavkami.

Cieľom tohto dokumentu je informovať dotknuté osoby o spracúvaní a ochrane osobných údajov, a to predovšetkým:
• zabezpečiť, aby dotknuté osoby presne vedeli, aké osobné údaje ako Prevádzkovateľ zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a používame a komu ich poskytujeme;
• objasniť spôsob, akým používame osobné údaje poskytnuté dotknutými osobami na to, aby sme mohli ponúkať a poskytovať naše služby čo najprofesionálnejšie;
• oboznámiť dotknuté osoby s ich právami a možnosťami, pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré o nich zhromažďujeme a spracovávame, ako aj s tým, ako sa staráme o ochranu súkromia dotknutých osôb.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“ alebo aj len „GDPR“) a tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), ďalej zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Zákon o advokácii“) (§ 18), ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi, medziiným aj zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“).

Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou (ďalej aj len „SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na webovom sídle SAK: www.sak.sk/gdpr.

I. Informácie o Prevádzkovateľovi
Prevádzkovateľom a spracovateľom osobných údajov je JUDr. Miloš Chrenko, advokát, so sídlom advokátskej kancelárie Hlavná 25, 91701 Trnava, Slovenská republika, IČO: 42156904, DIČ: 1080158233, zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod reg. č. 4903
web: www.akchrenko.sk
(ďalej podľa kontextu len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Advokátska kancelária“ alebo „Advokát“).
Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na tel. č.: (00421) 0908/528648, e-mailom na chrenko@akchrenko.sk alebo poštou na adresu sídla našej Advokátskej kancelárie – Hlavná 25, 917 01 Trnava, pričom kontaktnou osobou pre oblasť ochrany osobných údajov je JUDr. Miloš Chrenko.

II. Prečo spracúvame osobné údaje?
Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:
▪poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie podľa Zákona o advokácii, ako aj poskytovať iné ako právne služby podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora (ďalej právne služby a iné ako právne služby spoločne ako „služby“);
▪plniť si zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti a
▪chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

III. Ako o Vás získavame osobné údaje a kto je dotknutou osobou?
Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu, neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť primerané právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch môže mať za následok aj vznik našej povinnosti odmietnuť poskytnutie právneho poradenstva. Osobné údaje o našich klientoch alebo o iných fyzických osobách môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.
Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov, ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, zákonným získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez Vášho informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii.
V nadväznosti na vyššie uvedené je tzv. dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorá nám ako Prevádzkovateľovi poskytuje osobné údaje v súvislosti s využívaním právnych služieb, či iných ako právnych služieb, alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby (t. j. klient alebo potenciálny klient), alebo ktorej osobné údaje spracúvame ako Prevádzkovateľ, no tieto osobné údaje nám ako Prevádzkovateľovi neboli poskytnuté priamo dotknutou osobou. Dotknutou osobou je aj fyzická osoba konajúca v mene právnickej osoby, ak táto fyzická osoba poskytuje svoje osobné údaje v súvislosti s poskytovaním služieb Prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby, alebo fyzická osoba, na ktorú ako na zamestnanca, či ako na spolupracovníka nášho klienta alebo inej tretej osoby, oprávnene a zákonne poskytne osobné údaje jej zamestnávateľ alebo obchodný partner.
Dotknutými osobami sú teda najmä: (1) osoby, ktorým poskytujeme služby (t. j. klienti), ktorí sú fyzickými osobami, (2) zástupcovia našich obchodných partnerov, klientov a dodávateľov, ktorí sú fyzickými osobami, (3) iné osoby, ktorých osobné údaje sme získali od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov, ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, zákonným získavaním dôkazov v prospech klienta pri výkone advokácie a pod.
Podmienky ochrany osobných údajov uvedené v tomto dokumente sa nevzťahujú na zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu priamo pre našu Advokátsku kanceláriu ako pre Prevádzkovateľa.

IV. Akým spôsobom a aké údaje ako Prevádzkovateľ o dotknutých osobách spracúvame?
Ako Prevádzkovateľ zhromažďujeme osobné údaje o dotknutých osobách rôznymi spôsobmi, či už prostredníctvom telefónu, faxu, e-mailu, pri osobnom stretnutí v súvislosti s poskytovaním služieb a/alebo v rámci interakcie prebiehajúcej s klientmi a/alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov, prípadne prostredníctvom sociálnych sietí, internetových aplikácií a pod.
V tomto kontexte by sme radi upozornili, že naša Advokátska kancelária nie je považovaná za prevádzkovateľa, ak získa osobné údaje náhodným spôsobom bez predchádzajúceho určenia účelov a prostriedkov spracúvania. Môže ísť o situácie, kedy sú našej Advokátskej kancelárii poskytnuté osobné údaje omylom, nedopatrením, špekulatívnym spôsobom, alebo sú jej poskytnuté také osobné údaje, o ktoré nežiadala a nemá záujem tieto osobné údaje ďalej spracúvať na žiadne účely, pričom uchovanie takýchto údajov (napr. z dôvodu ich vrátenia oprávnenej osobe alebo ich vymazania v primeranej lehote) nepredstavuje spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a/alebo Zákona o ochrane osobných údajov.
Práve v závislosti od povahy nášho vzťahu ako Prevádzkovateľa s dotknutou osobou zhromažďujeme osobné údaje/kategórie osobných údajov v rozsahu potrebnom na výkon advokácie podľa Zákona o advokácii a iných advokátskych predpisov, ako aj v rozsahu potrebnom na plnení povinností podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora, pričom ich rozsah je závislý od konkrétnej dotknutej osoby a konkrétnych poskytovaných právnych služieb alebo iných ako právnych služieb.
Osobné údaje, ktoré spracúvame, sú prevažne identifikačné údaje, ako napríklad meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje, ako napríklad telefóne číslo, e-mailová adresa, faxové číslo, bankové údaje, adresa zamestnávateľa a/alebo pracoviska, pracovná pozícia a iné údaje Vami poskytnuté alebo získané v súlade s vyššie uvedeným a nevyhnutné na riadne a včasné poskytnutie našich služieb.

V. Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame ako Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb?
5.1 Spracúvanie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo k tomu, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
Vyššie uvedený právny základ spracúvania sa týka spracúvania Vašich osobných údajov na nasledovné účely:
• a. Na uzatvorenie platnej zmluvy medzi našou Advokátskou kanceláriou a dotknutou osobou a na účely jej riadneho plnenia oboma zmluvnými stranami v súlade s dohodnutými podmienkami, t. j. k plneniu Zmluvy o poskytovaní právnych služieb uzatvorenej medzi našou Advokátskou kanceláriou ako prevádzkovateľom a dotknutou osobou ako klientom, prípadne Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom ako oprávnenou osobou a klientom ako partnerom verejného sektora;
• b. V rámci predzmluvných vzťahov a počas trvania zmluvných vzťahov na účely zodpovedania otázok a vybavovania požiadaviek dotknutej osoby, súvisiacich s poskytovaním alebo budúcim poskytovaním služieb Prevádzkovateľa.

5.2 Spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov sledovaných Prevádzkovateľom
Vyššie uvedený právny základ spracúvania sa vzťahuje k spracúvaniu Vašich osobných údajov na nasledovné účely:
• a. Na marketingové účely v podobe rôznych foriem propagácie služieb našej Advokátskej kancelárie ako Prevádzkovateľa smerovaných na účastníkov zmluvných vzťahov (klientov) podľa platnej zmluvy;
• b. Na preukazovanie, uplatňovanie a vymáhanie prípadných nárokov vyplývajúcich zo zmluvy medzi našou Advokátskou kanceláriou ako prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

5.3 Spracúvanie osobných údajov na základe slobodného a informovaného súhlasu dotknutej osoby
Tento právny základ spracúvania sa týka spracúvania Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby na nasledovné účely:
• a. Na marketingové účely, ak dotknutá osoba nie je v žiadnom zmluvnom vzťahu k našej Advokátskej kancelárii ako k Prevádzkovateľovi a na tieto účely nám udelila slobodný a informovaný súhlas, najmä vo vzťahu k zasielaniu komerčnej komunikácie o novinkách, aktuálnych ponukách a akciách, či pri iných formách marketingu;
• b. Na účely prezentácie a referencií uvedených na webovom sídle či informačnej firemnej brožúre Prevádzkovateľa v spojení s predmetom jeho činnosti.
Každý udelený súhlas je dobrovoľný a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.
5.4 Spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi výkon advokácie podľa Zákona o advokácii a iných predpisov, poskytovanie iných ako právnych služieb podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora, povinnosť uchovávania osobných údajov a/alebo dokumentácie, v ktorej sú obsiahnuté, najmä pokiaľ ide o uchovávanie údajov o dotknutej osobe uvedených v zmluve, alebo v objednávke, v účtovníctve Prevádzkovateľa, na faktúre, v internej databáze činnosti Prevádzkovateľa alebo pri sprístupnení údajov Slovenskej advokátskej komore, štátnym a iným orgánom verejnej moci, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou Advokátskej kancelárie ako Prevádzkovateľa, prípadne ktoré riešia spory, či uskutočňujú výkon právoplatných a vykonateľných rozhodnutí a pod.
 

VI. Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?
Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, ktorými sú najmä naši zamestnanci, osoby, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúci alebo spolupracujúci advokáti, banky, Slovenská advokátska komora (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovatelia účtovníckych, audítorských služieb, poskytovatelia softvérového vybavenia alebo IT podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.
Osobné údaje dotknutej osoby budú na základe pokynov našej Advokátskej kancelárie ako prevádzkovateľa a na nami stanovené účely spracúvať v postavení tzv. sprostredkovateľa (ako jedného z vyššie vyme-
údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR)
Poskytovanie iných ako právnych služieb
Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR prípadne aj plnenie
zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR
Zákon o registri partnerov verejného sektora, Zákon o e-Governmente,
Občiansky a Obchodný zákonník, Zákon o nájme nebytových priestorov
Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej Advokátskej komory
Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem Advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR
Zákon o advokácii, Advokátsky poriadok, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, GDPR
Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov
Oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
GDPR, Občiansky a Obchodný zákonník, Trestný poriadok, Trestný zákon, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, Zákon o priestupkoch
Marketingové účely
Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR
Zákon o advokácii, Zákon o elektronických komunikáciách, Zákon o reklame, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník
Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu
Čl. 89 GDPR
Zákon o archívoch
Personalistika a mzdy
Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR)
Zákonník práce, Zákon o advokácii a ďalšie predpisy
Účtovné a daňové účely
Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní
novaných oprávnených príjemcov osobných údajov) externé firmy, ktorou sú tvorca a prevádzkovateľ webového sídla Prevádzkovateľa, poskytovateľ IT služieb, poskytovateľ účtovníckych služieb, ako aj ďalší naši profesionáli poradcovia (napr. poskytovatelia audítorských služieb), vrátane zamestnancov týchto osôb (ďalej len „Sprostredkovateľ“), a to pri zabezpečení ochrany Vašich osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi, v súlade s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente a na základe riadne písomne uzatvorenej zmluvy.
Vezmite, prosím, ďalej na vedomie, že aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci1, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme zákonnú povinnosť oznamovať informácie, pokiaľ ide o predchádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Naša Advokátska kancelária je ako povinná osoba podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon o AML“) oprávnená rovnako, ako všetky ostatné advokátske kancelárie, aj bez súhlasu dotknutých osôb zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje, a to v rozsahu požadovanom na vykonanie základnej, zjednodušenej alebo zvýšenej starostlivosti a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie podľa Zákona o AML. Akákoľvek advokátska kancelária, vrátane našej, je pritom oprávnená získavať osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného účelu spracúvania, a to kopírovaním, skenovaním, alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií, ako aj spracúvať rodné čísla dotknutých osôb a ďalšie údaje a doklady, a to všetko bez súhlasu dotknutej osoby.
VII. Počas akej doby sa osobné údaje spracúvajú?
Naša Advokátska kancelária ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade so zásadou minimalizácie ich uchovávania počas trvania účelu, na ktorý osobné údaje dotknutej osoby získala, to znamená, že osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.
Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 29/11/2011, napr.:
▪ Knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva Advokát počas desiatich (10) rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky;
▪ Inventárny zoznam archivuje Advokát počas desiatich (10) rokov od jeho spísania;
▪ Ak Advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;
▪ Skartačná lehota klientskeho spisu je desať (10) rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.
Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce ich povinnosti podľa Zákona o advokácii, podľa ktorých existujú určité okolnosti predlžujúce naše doby uchovávania osobných údajov, resp. brániace nám z pochopiteľných dôvodov v skartácií niektorých dokumentov, ako napr.:
▪ Klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných Advokátovi klientom, nie je možné skartovať;
▪ Skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
▪ Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je Advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
1 V zmysle čl. 4 ods. 9 GDPR nie sú orgány verejnej moci považované za príjemcov osobných údajov
▪ Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu, alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie Advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.
VIII. Používanie súborov Cookies Naša Advokátska kancelária ako prevádzkovateľ nepoužíva na svojej webovej stránke www.vislegis.sk súbory „cookies“ (tzn. malé textové súbory, ktoré sa ukladajú pri návšteve webovej stránky do používaného zariadenia - počítača, tabletu, smartfónu a pod. za účelom zabezpečenia rôznych funkcií danej webovej stránky).

IX. Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?
Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Vaše osobné údaje sú alebo môžu byť prenášané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru za súčasného dodržania pravidiel podľa Nariadenia GDPR.

X. Automatizované individuálne rozhodovanie
Ako Prevádzkovateľ nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie.

XI. Aké práva máte ako dotknutá osoba?
11.1 Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ste ho udelili, alebo zaslaním e-mailu na adresu office@vislegis.sk. 11.2 Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu, vrátane profilovania.
Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Ako dotknutá osoba môžete namietať spracúvanie osobných údajov na základe:
a. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,
b. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu – v tomto prípade Prevádzkovateľ už osobné údaje dotknutej osoby nesmie ďalej spracúvať,
c. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
Ako Prevádzkovateľ Vami doručenú námietku v primeranom čase posúdime. Ako Prevádzkovateľ nebudeme môcť ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukážeme (a) nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami ako dotknutej osoby, alebo (b) dôvody na uplatnenie právneho nároku.
Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb, nemáte ako klient a ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takémuto spracúvaniu podľa článku 21 Nariadenia GDPR. 11.3 Ďalšie práva dotknutej osoby vo vzťahu k ochrane osobných údajov
11.3.1 Ako dotknutá osoba (klient) máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom, ako aj ich opravu.
Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. Na základe Vašej žiadosti ako dotknutej osoby vystavíme ako Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje. Pokiaľ ako Prevádzkovateľ tieto údaje naša Advokátska kancelária spracúva, vystavíme na základe Vašej žiadosti ako dotknutej osoby kópiu spracúvaných osobných údajov, ktorá obsahuje všetky náležitosti v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. Vystavenie prvej kópie je bezplatné a za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, budeme ako Prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré nám s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ ako dotknutá osoba požiadate o informácie formou elektronických prostriedkov, budú Vám poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.
Právo na prístup nie je absolútnym právom dotknutej osoby a je podmienené špecifickou podmienkou možnosti takéhoto prístupu2, pričom nesmie mať nepriaznivé dôsledky pre práva a slobody iných3 (napr. klienta, Advokáta, iných dotknutých osôb ako je dotknutá osoba uplatňujúca žiadosť), pričom za nemožný alebo nepriaznivý pre práva a slobody iných sa považuje vždy, ak je zakázaný právnymi predpismi alebo ak ohrozuje povinnosť Advokáta zachovávať mlčanlivosť vyplývajúcu zo Zákona o advokácii.
Ak sa osobné údaje dotknutej osoby týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická, alebo fyzická osoba), právo na prístup k údajom, ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a s poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“
11.3.2 Ako dotknutá osoba máte právo na opravu osobných údajov, pokiaľ ako Prevádzkovateľ evidujeme o Vás ako o dotknutej osobe nesprávne osobné údaje.
V rámci uvedeného práva máte ako dotknutá osoba aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Naša Advokátska kancelária ako Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo nás dotknutá osoba požiada alebo bezodkladne po tom, čo nás ako Prevádzkovateľa dotknutá osoba o potrebe doplnenia osobných údajov oboznámi. V každom prípade však platí, že o tom, či sú osobné údaje chybné alebo neúplné z pohľadu účelu ich spracúvania, rozhoduje Advokátska kancelária ako prevádzkovateľ.
11.3.3 Ako dotknutá osoba máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, za predpokladu, že:
a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
2 Úvodné ustanovenie č. 63 GDPR: „Ak je to možné, Prevádzkovateľ by mal môcť poskytnúť prístup na diaľku k bezpečnému systému, ktorý by dotknutej osobe zabezpečil priamy prístup k jej osobným údajom.“
3 Úvodné ustanovenie č. 63 GDPR: „Uvedené právo by sa nemalo nepriaznivo dotknúť práv alebo slobôd iných osôb, ani obchodného tajomstva alebo práv duševného vlastníctva a najmä autorských práv týkajúcich sa softvéru.“
b. ako dotknutá osoba odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
c. ako dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu osobných údajov v súlade s bodom 11.2.,
d. Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
e. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Naša Advokátska kancelária ako prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutej osoby na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotíme, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.
Ako Prevádzkovateľ však osobné údaje dotknutej osoby napriek jej žiadosti nevymažeme, ak je spracúvanie jej osobných údajov potrebné: a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi, c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, d. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
11.3.4 Dotknutá osoba, ktorou je (a) klient, alebo (b) iná fyzická osoba v postavení dotknutej osoby, odlišná od klienta, avšak výlučne so súhlasom klienta, ak je to podľa Advokáta v záujme klienta, má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pričom toto právo sa posudzuje obdobným spôsobom ako právo na vymazanie osobných údajov podľa bodu 11.3.3 vyššie; v každom prípade právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov neslúži na právnu ochranu iných fyzických osôb proti klientom Advokáta alebo proti poradenstvu Advokáta.
V ostatných prípadoch máte ako dotknutá osoba právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: a. pokiaľ ako dotknutá osoba súčasne napadnete správnosť spracúvaných osobných údajov o svojej osobe námietkou v súlade s bodom 11.3.2, pričom právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov Vám prináleží počas obdobia umožňujúceho našej Advokátskej kancelárii ako prevádzkovateľovi overiť správnosť Vašich osobných údajov; alebo b. ak spracúvanie Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby je protizákonné a žiadate namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia; alebo c. ak síce ako Prevádzkovateľ už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; alebo
d. ak ste ako dotknutá osoba namietali voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej Advokátskej kancelárie ako Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami ako dotknutej osoby. Vedzte, že ak ako dotknutá osoba v týchto prípadoch požiadate o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, naša Advokátska kancelária ako prevádzkovateľ nebude bez Vášho súhlasu ako dotknutej osoby s osobnými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie okrem ich uchovávania a v prípade zrušenia takéhoto obmedzenia spracúvania osobných údajov budete ako dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaní.
11.3.5 Dotknutá osoba, ktorou je (a) klient alebo (b) iná fyzická osoba v postavení dotknutej osoby, odlišná od klienta, avšak iba so súhlasom klienta a ak je to podľa Advokáta v záujme klienta, má právo na prenosnosť údajov, čo znamená, že Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe spracúvané osobné údaje, a táto má právo ich preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov. Právo na prenosnosť nemôže mať nepriaznivé dôsledky pre práva a slobody iných (napríklad, ak by Advokát porušil povinnosť mlčanlivosti podľa Zákona o advokácii).
11.3.6 Každá dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo Slovenskej advokátskej komore, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.
XII. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov
Naša Advokátska kancelária využíva rôzne opatrenia bezpečnostného, technického a organizačného charakteru, aby sme zabezpečili bezpečnosť spracúvaných dát, vrátane osobných údajov a zabránili prístupu k nim neautorizovaným osobám, ich zmene, zneužitiu, vymazaniu alebo strate. Súčasne zabezpečujeme, aby takéto opatrenia používali aj tretie strany, ktorým sme Vaše osobné údaje zverili a aby rešpektovali dôverný charakter akýchkoľvek takto zverených dát, osobitne však Vašich osobných údajov a striktne dodržiavali vo vzťahu k nim povinnosť mlčanlivosti.
XIII. Zmeny podmienok ochrany súkromia
Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou alebo formálnou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na spracúvanie osobných údajov pri našich službách poskytnúť, sa môžu meniť alebo sa môžu stať neaktuálnymi vzhľadom na technický, technologický pokrok a/alebo vzhľadom na zmenu právnej regulácie ochrany osobných údajov, či zmenu aplikačnej praxe príslušných orgánov verejnej moci, najmä Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Z uvádzaných dôvodov si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky ochrany osobných údajov podstatným spôsobom, dáme Vám túto zmenu do pozornosti, napr. verejným oznámením na webstránke našej Advokátskej kancelárie, alebo osobitným oznámením určeným pre Vás, zaslaným prostredníctvom e-mailu.
V prípade záujmu o bližšie informácie ohľadom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese chrenko@akchrenko.sk. Radi Vám na Vaše otázky odpovieme.


Tieto Podmienky ochrany súkromia sú platné ku dňu 01.07.2018.