Právne služby

imgp3498

Advokátska kancelária JUDr. Miloša Chrenka sa špecializuje na oblasť občianskeho práva, osobitne majetkové právo a právo nehnuteľností, na rodinné právo a obchodné právo.

 

Občianske právo:

- vypracovanie zmlúv (kúpne, darovacie a iné zmluvy) spisovanie iných listín o právnych úkonoch,

- autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností,

- uplatňovanie nárokov klientov na súde a zastupovanie v konaní pred súdmi,

- riešenie majetkových sporov,

- kompletný právny servis pri prevode, prechode a nájme nehnuteľností,

- právny servis developerom pri výstavbe nehnuteľností,

- ochrana osobnosti,

- vymáhanie pohladávok z občianskoprávnych zmluvných (plnenia zo zmlúv) a zodpovednostných vzťahov (náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia),

- zastupovanie pri súdnom výkone rozhodnutí a v exekučnom konaní;

 

Obchodné právo:
- kompletný právny servis pri založení, vzniku a zmenách obchodných spoločností, prevody obchodných podielov, korporátna agenda, zastupovanie v konaní pred registrovými súdmi a živnostenskými úradmi,

- konverzia základného imania spoločností na euro,
- vypracovanie obchodných zmlúv a iných listín v oblasti obchodného práva,
- uplatňovanie obchodnoprávnych nárokov klientov na súde a zastupovanie v konaní pred súdmi,
- vymáhanie obchodných pohľadávok klientov v exekučnom konaní;
 

imgp3500a

Rodinné právo:

- uplatňovanie nárokov na výživné,

- zastupovanie v rozvodovom konaní,

- zastupovanie v konaní o úprave práv a povinností k maloletým deťom,

- právna pomoc pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

- osvojenie dieťaťa (vrátane medzištátneho);

 

Pozemkové právo:

- uplatňovanie nárokov vlastníkov pozemkov voči užívateľom (štátu, družstvám a i.),

- právna pomoc pri uplatňovaní reštitučných nárokov,

- právna pomoc pri susedských sporoch;

 

Dedičské právo:
- spisovanie závetov a listín o vydedení,
- zastupovanie pozostalých a veriteľov v konaní o dedičstve;

Ústavné právo a medzinárodné právo:
- vypracovanie ústavných sťažností (prieťahy v konaní, právo na majetok) a zastupovanie v konaní pred ústavným súdom,

- sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva;
 

sud4

 Trestné právo:
- spisovanie podnetov a oznámení o podozrení zo spáchania trestného činu,
- obhajoba obvinených v prípravnom konaní, obhajoba obžalovaných na hlavnom pojednávaní, žiadosť o podmienečné prepustenie odsúdených,
- uplatňovanie nárokov poškodených;

 

Pracovné právo:
- zastupovanie zamestnancov vo vzťahoch so zamestnávatelmi (uplatnenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, uplatňovanie mzdových nárokov),
- uplatňovanie nárokov na náhradu škody (vrátane pracovných úrazov),
- spisovanie listín o pracovnoprávnych úkonoch (výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, dohody);

 

Správne právo:
- zastupovanie v správnom konaní, zastupovanie v priestupkovom konaní, ostatné právne poradenstvo.
 

Rozhodcovský súd

JUDr. Miloš Chrenko je rozhodcom Slovenského stáleho rozhodcovského súdu.

Rozhodcovský súd je neštátnym súdnym orgánom, ktorý rozhoduje majetkové spory z tuzemských a medzinárodných občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahov, a to rýchlejšie a lacnejšie ako všeobecné súdy. Pre viac informácií viď www.ssrs.sk